fbpx
Logo Marks Koivoer - Wit
Search
Close this search box.
Gratis verzending vanaf € 195,- 
Bezorging binnen 1-2 werkdagen
Naar onze mening het beste voer

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van Marks Koivoer

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, offertes, aanbiedingen en op alle prestaties en uitingen van welke aard dan ook van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Marks Koivoer, statutair gevestigd te Broek in Waterland (Waterland) en kantoorhoudende te (1151 EJ) Broek in Waterland aan de Wagengouw 76, ingeschreven in het handelsregister onder KvK-nummer 77232364.

1.2 Deze algemene voorwaarden kunnen op afspraak door de wederpartij worden ingezien op het in het vorige lid genoemde vestigingsadres van Marks Koivoer, zullen op de website (www.markskoivoer.nl) van Marks Koivoer worden gepubliceerd en aldaar te downloaden zijn, en worden op verzoek kosteloos aan de wederpartij toegezonden.

1.3 De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden dan deze algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Indien (toch) andere algemene voorwaarden van toepassing zijn, laat dat de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden zo veel mogelijk onverlet.

1.4 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen slechts schriftelijk tot stand komen.

1.5 Marks Koivoer, is bevoegd de door haar gehanteerde algemene voorwaarden te wijzigen. Op enige overeenkomst blijven van toepassing de door Marks Koivoer, gehanteerde algemene voorwaarden zoals die vóór de wijziging golden, tenzij Marks Koivoer, gedurende de looptijd van een overeenkomst voorstelt om de gewijzigde algemene voorwaarden van toepassing te laten zijn. Indien de wederpartij het voorstel als bedoeld in de vorige volzin binnen acht dagen na ontvangst accepteert, of niet binnen acht dagen na ontvangst schriftelijk te kennen geeft het voorstel niet te accepteren, worden de gewijzigde algemene voorwaarden van toepassing in plaats van de voordien geldende algemene voorwaarden. Indien de wederpartij echter binnen acht dagen na ontvangst schriftelijk te kennen geeft het voorstel niet te accepteren, blijven de algemene voorwaarden van kracht zoals die vóór de wijziging golden, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich hiertegen verzetten.

1.6 Indien enig beding in deze algemene voorwaarden in een bepaald geval in rechte geen stand kan houden, wordt deze voor dat geval van rechtswege geconverteerd in een zodanig beding dat daarmee, met opheffing van de bezwaren die tot ongeldigheid leidden, de met het ongeldige beding beoogde doelstelling zo veel mogelijk wordt bereikt. Mocht enig beding in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk wegvallen, dan blijven alle overige bedingen in deze algemene voorwaarden onverkort van kracht.

Artikel 2: Aanbiedingen, offertes en overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen en offertes van Marks Koivoer, zijn vrijblijvend en binden Marks Koivoer, niet tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt vermeld.

2.2 Alle aanbiedingen en offertes van Marks Koivoer, hebben een geldingsduur van twee weken, tenzij anderszins is vermeld.

2.3 Marks Koivoer, heeft het recht een uitgebrachte aanbieding of offerte te herzien of te herroepen.

2.4 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat Marks Koivoer, de acceptatie door de wederpartij van een aanbod of offerte van Marks Koivoer, schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd. Een overeenkomst kan ook tot stand komen door het tekenen van een schriftelijk contract door Marks Koivoer, en de wederpartij.

2.5 Aan een niet-tijdige, onvolledige of voorwaardelijke aanvaarding door de wederpartij van een aanbod of offerte is Marks Koivoer, nimmer gebonden, tenzij Marks Koivoer, haar gebondenheid schriftelijk uitdrukkelijk bevestigt.

2.6 Bij een aanbieding of offerte meegezonden of anderszins aan de wederpartij ter hand gesteld documentatiemateriaal is, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anderszins is vermeld, uitsluitend informatief van karakter en bindt Marks Koivoer niet. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden, ook niet nadat een overeenkomst is gesloten.

2.7 Indien Marks Koivoer, een aanbieding of offerte doet uitgaan, een opdrachtbevestiging zendt, of in enig ander kader informatie of mededelingen aan de wederpartij doet toekomen, is de wederpartij verplicht deze terstond zorgvuldig op juistheid en volledigheid te controleren. Indien de wederpartij meent dat sprake is van een onjuistheid of onvolledigheid, is de wederpartij gehouden om Marks Koivoer, daar onverwijld van op de hoogte te stellen. Aan verschrijvingen, rekenfouten en andere kennelijke vergissingen zijdens Marks Koivoer, waaronder maar niet uitsluitend is begrepen de informatie op haar website, kan de wederpartij nimmer rechten ontlenen.

2.8 De wederpartij kan rechten of verplichtingen jegens Marks Koivoer, niet zonder voorafgaande, schriftelijke, uitdrukkelijke goedkeuring van Marks Koivoer, overdragen aan derden.

Artikel 3: Prijzen, kosten en betaling

3.1 Alle genoemde of overeengekomen prijzen en bedragen zijn exclusief omzetbelasting en eventuele overige belastingen en/of heffingen, tenzij door Marks Koivoer, anderszins is vermeld.

3.2 De prijs voor te leveren of anderszins ter beschikking van de wederpartij te stellen goederen omvat niet de kosten van verpakking, transport en aflevering. Marks Koivoer, kan deze kosten in rekening brengen bij de wederpartij.

3.3 Door derden aan Marks Koivoer, in rekening te brengen kosten kunnen aan de wederpartij worden doorberekend.

3.4 Indien maatregelen van overheidswege een verhoging met zich brengen de prijs of van kosten, belastingen of heffingen die voor rekening van de wederpartij komen, heeft Marks Koivoer, het recht die verhoging aan de wederpartij door te belasten.

3.5 Betaling door de wederpartij dient te geschieden binnen en op de overeengekomen, of bij gebreke daarvan binnen en op de op de factuur vermelde, termijn en wijze. Betaling dient altijd te geschieden zonder opschorting, korting of verrekening.

3.6 De wederpartij wordt geacht woonachtig/gevestigd te zijn op het door de wederpartij opgegeven factuuradres, tenzij tegelijkertijd met het opgeven van het factuuradres anderszins door de wederpartij is aangegeven. De wederpartij is verplicht om voordat een overeenkomst wordt gesloten, het factuuradres – en tevens het vestigingsadres/woonadres indien dat afwijkt van het vestigingsadres – en de daarop betrekking hebbende contactgegevens zo nauwkeurig en volledig mogelijk schriftelijk aan Marks Koivoer, door te geven. Indien en voor zover van toepassing behelst dit: straatnaam, huisnummer, huisnummertoevoeging, postbus, plaatsnaam, provincie, postcode, e-mailadres, telefaxnummer en telefoonnummer.

3.7 Zolang de wederpartij Marks Koivoer, niet schriftelijk heeft bericht dat het factuuradres of het vestigingsadres/woonadres is gewijzigd, wordt het laatstelijk opgegeven factuuradres of vestigingsadres/woonadres geacht nog steeds (mede) juist te zijn, en wordt de wederpartij geacht nog steeds (mede) gevestigd/woonachtig te zijn op het laatstelijk opgegeven vestigingsadres/woonadres.

3.8 Het staat Marks Koivoer, te allen tijde vrij de kredietwaardigheid van de wederpartij te onderzoeken. De vraag of van voldoende kredietwaardigheid van de wederpartij blijkt, staat uitsluitend ter beoordeling van Marks Koivoer, De wederpartij staat het Marks Koivoer, – zo nodig bij voorbaat – toe, en machtigt – zo nodig bij voorbaat – Marks Koivoer, om bij de overheid en overige derden hiertoe informatie op te vragen.

3.9 Marks Koivoer, kan altijd (nadere) vooruitbetaling of zekerheidstelling verlangen van de wederpartij, zulks binnen een door Marks Koivoer te stellen termijn en tot genoegen van Marks Koivoer.

Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst

4.1 Het staat Marks Koivoer, vrij te bepalen welke persoon of entiteit feitelijk enige overeenkomst of verbintenis zal uitvoeren of enige andere prestatie zal verrichten.

4.2 Opgegeven of overeengekomen tijdstippen, data en/of termijnen voor het verrichten van enige prestatie door Marks Koivoer, gelden bij benadering en zijn niet bindend voor Marks Koivoer, Ter zake van een overschrijding daarvan kan de wederpartij geen rechten doen gelden.

4.3 De wederpartij is verplicht Marks Koivoer, in staat te stellen de op Marks Koivoer, rustende verplichtingen uit te voeren. De wederpartij is verplicht om op eigen initiatief Marks Koivoer, alle hiervoor benodigde gegevens te verschaffen. Indien Marks Koivoer, enige prestatie op een aan de wederpartij toebehorende locatie verricht, is de wederpartij verplicht om aan Marks Koivoer, kosteloos alle zich op die locatie bevindende middelen ter beschikking te stellen die voor het verrichten van die prestatie noodzakelijk zijn.

4.4 De levering of het anderszins ter beschikking stellen van goederen, uitvoeren van werkzaamheden door Marks Koivoer, aan de wederpartij vindt plaats op de plek die tussen Marks Koivoer, en de wederpartij is overeengekomen. De wederpartij is verplicht om, voordat een overeenkomst wordt gesloten, de adresgegevens en contactgegevens van de door hem gewenste plek zo nauwkeurig en volledig mogelijk schriftelijk aan Marks Koivoer, door te geven. Indien en voor zover van toepassing behelst dit: straatnaam, huisnummer, huisnummertoevoeging, postbus, plaatsnaam, provincie, postcode, e-mailadres, telefaxnummer en telefoonnummer. Bij gebreke van een postcode dient een nabijgelegen postcode te worden doorgegeven. Een overeengekomen plek kan vervolgens slechts met voorafgaande, schriftelijke, uitdrukkelijke toestemming van Marks Koivoer, worden gewijzigd.

4.5 Marks Koivoer, is bevoegd leveringen in gedeelten te verrichten.

4.6 Ingeval van door Marks Koivoer, aan de wederpartij te leveren of anderszins ter beschikking te stellen goederen, gaat het risico voor de goederen volledig over op de wederpartij op het moment van de feitelijke (af)levering. De wederpartij is zich ervan bewust dat als Marks Koivoer, levende vissen of andere waterdieren levert of anderszins ter beschikking stelt of behandeld, het risico bestaat op – al dan niet algemene – sterfte of ziekte van de geleverde / behandelde vissen of andere waterdieren en/of overige bij de wederpartij aanwezige vissen of andere waterdieren. Deze risico’s zijn door de wederpartij uitdrukkelijk aanvaard.

4.7 Wanneer Marks Koivoer, voor verpakking en transport laadborden, pakkisten, containers enzovoorts ter beschikking heeft gesteld of door een derde ter beschikking heeft doen stellen, is de wederpartij verplicht, tenzij het om eenmalige verpakking gaat, de laadborden, pakkisten, containers enzovoorts op eigen kosten en risico onverwijld terug te zenden naar het door Marks Koivoer, opgegeven adres.

4.8 Indien ingeval van door Marks Koivoer, aan de wederpartij te leveren of anderszins ter beschikking te stellen goederen, de wederpartij niet in staat of bereid is om de goederen in ontvangst te nemen, is Marks Koivoer, gerechtigd om de goederen voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan en/of te verkopen en te leveren aan derden. Alle hiermee verband houdende kosten en schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen opslagkosten, administratiekosten, transportkosten en eventuele mindere opbrengst, komen voor rekening van de wederpartij.

4.9 Marks Koivoer, staat er niet voor in, dat te leveren of anderszins ter beschikking van de wederpartij te stellen goederen geschikt zijn voor het doel waarvoor de wederpartij deze wil bestemmen, ook niet indien dit doel aan Marks Koivoer, kenbaar is gemaakt.

Artikel 5: Tekortschieten door de wederpartij, opschorting en ontbinding

5.1 Indien de wederpartij op enigerlei wijze toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van enige op hem rustende verbintenis jegens Marks Koivoer, treedt de wederpartij daardoor in verzuim zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is. Iedere tekortkoming wordt vermoed aan de wederpartij te zijn toe te rekenen. Ingeval van een betalingsverplichting treedt de wederpartij in verzuim door enkele niet-tijdige en/of onvolledige betaling, ongeacht de reden of oorzaak en zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is.

5.2 Marks Koivoer, heeft – onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek maar zonder dat enige aanmaning, ingebrekestelling of andere aankondiging vooraf vereist is – het recht de uitvoering van haar verbintenissen op te schorten en/of de met de wederpartij gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk buitengerechtelijk te ontbinden of gerechtelijk te laten ontbinden, zonder dat Marks Koivoer, schadeplichtig is, in elk van de navolgende gevallen: aan Marks Koivoer, is de kredietwaardigheid van de wederpartij niet gebleken; het deponeren van een voorstel tot zuivere splitsing of afsplitsing van de wederpartij; overlijden van de wederpartij; het aanvragen of uitspreken van het faillissement van de wederpartij of de toepassing van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen ten aanzien van de wederpartij; het aanvragen of verlenen van surséance van betaling met betrekking tot de wederpartij; de wederpartij wordt onder curatele gesteld of hiertoe wordt een verzoek of vordering ingediend; onder of ten laste van de wederpartij wordt conservatoir of executoriaal beslag gelegd op enig vermogensbestanddeel van de wederpartij; de wederpartij verliest geheel of gedeeltelijk de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of een of meer delen daarvan; door de wederpartij wordt een onderhands akkoord aangeboden; het bedrijf van de wederpartij treedt in liquidatie; de wederpartij schiet tekort in de nakoming van enige verplichting jegens Marks Koivoer; Marks Koivoer, heeft goede grond te vrezen dat een of meer situaties als bedoeld in sub a tot en met k zullen plaatsvinden.

5.3 Indien zich een of meer van de situaties als bedoeld in het vorige lid sub a tot en met k voordoen of indien er goede grond is te vrezen dat een of meer van die situaties zullen plaatsvinden, is de wederpartij verplicht Marks Koivoer, daarvan terstond deugdelijk op de hoogte te brengen.

5.4 Door ontbinding wordt al hetgeen Marks Koivoer, nog van de wederpartij te vorderen heeft terstond opeisbaar, en is de wederpartij daarnaast aansprakelijk voor de schade van Marks Koivoer.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

6.1 Indien Marks Koivoer, roerende zaken levert, geschiedt dit onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij volledig aan zijn op enig moment jegens Marks Koivoer, bestaande verplichtingen voldoet. Het hierin besloten eigendomsvoorbehoud geldt enkel ten aanzien van vorderingen betreffende de tegenprestatie voor door Marks Koivoer, aan de wederpartij krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken of krachtens een zodanige overeenkomst tevens ten behoeve van de wederpartij verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede ter zake van de vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten. Het eigendomsvoorbehoud strekt zich zo veel mogelijk tevens uit tot met de voornoemde roerende zaken gemaakte nieuwe zaken.

6.2 Zolang de eigendom van geleverde zaken niet op de wederpartij is overgegaan, is het de wederpartij verboden om, op welke wijze dan ook, met betrekking tot de zaken vermenging, natrekking en/of zaaksvorming te doen of laten plaatsvinden, en is de wederpartij verplicht om alle dienstige maatregelen te treffen om deze goederenrechtelijke eventualiteiten te voorkomen.

6.3 Indien een of meer van de in lid 6.3 bedoelde goederenrechtelijke eventualiteiten toch plaatsvinden zolang de eigendom van geleverde zaken niet op de wederpartij is overgegaan, is de wederpartij verplicht Marks Koivoer, daarvan terstond deugdelijk op de hoogte te stellen en dit schriftelijk aan Marks Koivoer, te bevestigen.

6.4 Indien een of meer van de in lid 6.3 bedoelde goederenrechtelijke eventualiteiten toch plaatsvinden zolang de eigendom van geleverde zaken niet op de wederpartij is overgegaan, is de wederpartij aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.

6.5 Indien een of meer van de in lid 6.3 bedoelde goederenrechtelijke eventualiteiten toch plaatsvinden zolang de eigendom van geleverde zaken niet op de wederpartij is overgegaan, is Marks Koivoer, bevoegd om, alles voor rekening en risico van de wederpartij en ter beoordeling van Marks Koivoer: a. de goederenrechtelijke eventualiteit(en) in kwestie ongedaan te doen of laten maken, al dan niet door de wederpartij te verplichten daarvoor zorg te dragen; en/of b. met betrekking tot de geleverde zaken en/of de met de geleverde zaken nieuw ontstane, gewijzigde of vermengde zaken, een of meer beperkte rechten te vestigen, indien en voor zover het eigendomsvoorbehoud zich niet tot die zaken uitstrekt; waarbij de wederpartij Marks Koivoer, vrijwaart voor alle aanspraken die eventuele derden ter zake mochten doen gelden.

6.6 Indien, zolang de eigendom van geleverde zaken niet op de wederpartij is overgegaan, zich een of meer van de situaties als bedoeld in lid 5.2 lid sub a tot en met l voordoen en/of de tussen Marks Koivoer, en de wederpartij bestaande overeenkomst wordt ontbonden, heeft Marks Koivoer, het recht de zaken onverwijld en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, terug te vorderen en onder zich te nemen. Marks Koivoer, heeft in dat kader ook het recht om de zaken op eigen initiatief onder zich te nemen.

6.7 Marks Koivoer, is bevoegd – en indien voor zover noodzakelijk machtigt de wederpartij Marks Koivoer, reeds nu voor alsdan daartoe – om ter uitoefening van haar rechten als bedoeld in de leden 6.6. en 6.7, de plaatsen te betreden waar de in die leden bedoelde zaken zich bevinden.

6.8 Zolang de eigendom van geleverde zaken niet op de wederpartij is overgegaan, is het hem verboden de zaken buiten zijn feitelijke macht te (laten) brengen, aan enige derde geheel of gedeeltelijk over te (laten) dragen, te (laten) bezwaren, daarop beperkte rechten te (laten) vestigen, of deze te (laten) verhuren of anderszins in enige vorm van gebruik te (laten) geven aan enige derde. Deze verboden hebben naast hun verbintenisrechtelijke (obligatoire werking) zo veel mogelijk tevens goederenrechtelijke werking (absolute derden werking) (hetgeen derhalve, zo veel mogelijk, leidt tot niet-overdraagbaarheid enzovoorts).

6.9 Zolang de eigendom van geleverde zaken niet op de wederpartij is overgegaan, is de wederpartij gehouden om derden die met betrekking tot die zaken rechten willen doen gelden, te wijzen op het eigendomsvoorbehoud van Marks Koivoer, en dit vervolgens onverwijld schriftelijk aan Marks Koivoer, te bevestigen.

Artikel 7: Overmacht

7.1 Alle van de wil van Marks Koivoer, onafhankelijke omstandigheden, ook als deze voorzienbaar waren, die de nakoming van een overeenkomst, het gestand doen van een aanbod of het verrichten van enige prestatie door Marks Koivoer, blijvend of tijdelijk verhinderen, leveren voor Marks Koivoer, overmacht op, die haar gedurende de periode van overmacht ontheft van haar verplichtingen ter zake, zonder dat zij hierdoor schadeplichtig is of wordt. In die periode heeft Marks Koivoer, tevens het recht, zonder dat Marks Koivoer, daardoor schadeplichtig wordt, een al dan niet bindend aanbod op te schorten, te wijzigen of in te trekken, en om een overeenkomst met de wederpartij geheel of gedeeltelijk buitengerechtelijk te ontbinden of te wijzigen of gerechtelijk te laten ontbinden of wijzigen.

7.2 Onder overmacht wordt onder meer maar niet uitsluitend begrepen, alles ongeacht of dit plaatsvindt bij Marks Koivoer, of bij derden die door Marks Koivoer, worden ingeschakeld of bij wie Marks Koivoer, goederen of diensten betrekt: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, terrorisme, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, (werklieden)uitsluiting, in- en/of invoerbelemmeringen, belemmerende overheidsmaatregelen, defecten aan en/of storingen in machinerieën en/of technologieën, storingen in de levering van energie en/of water en/of internet, natuurrampen, atoomkernreacties, belemmering door derden, vervoersproblemen, nalatigheden van leveranciers, ziekte, tekortkomingen van personeel of ingeschakelde derden, en zware weersomstandigheden.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

8.1 Marks Koivoer, is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van: overmacht zijdens Marks Koivoer; een (verplichtende) overheidshandeling; daden of nalatigheden van de wederpartij, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen of entiteiten die binnen de risicosfeer van de wederpartij vallen; het niet of niet behoorlijk voldoen door de wederpartij aan de op hem rustende verplichtingen jegens Marks Koivoer; afwijkingen, gebreken, ondeugdelijkheden, fouten en/of functionele ongeschiktheid in/van materialen, zaken of gegevens afkomstig van of aanwezig bij de wederpartij, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen of entiteiten die binnen de risicosfeer van de wederpartij vallen; omstandigheden die op grond van deze algemene voorwaarden, op grond van een overeenkomst, uit hoofde van de wet of anderszins binnen de risicosfeer van de wederpartij vallen.

8.2 De wederpartij is aansprakelijk voor alle prijsverhogingen, vertraging in de levering en alle andere kosten en schades die voortvloeien uit een of meer van de in het vorige lid achter sub c tot en met f genoemde gevallen. De wederpartij vrijwaart Marks Koivoer, tegen aanspraken van derden die uit een of meer van die gevallen voortvloeien.

8.3 Marks Koivoer, is nimmer aansprakelijk voor door de wederpartij en/of derden geleden gevolgschade, opzichtschade of bedrijfsschade, behoudens in geval van aan Marks Koivoer, toe te rekenen opzet of bewuste roekeloosheid.

8.4 Indien door Marks Koivoer, derden worden ingeschakeld, waarbij Marks Koivoer, de nodige zorgvuldigheid zal betrachten, is Marks Koivoer, niet aansprakelijk voor eventueel tekortschieten door deze derden, behoudens indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen die door Marks Koivoer, in haar bedrijf zijn belast met de leiding van de uitvoering van de betreffende verbintenis.

8.5 Iedere aansprakelijkheid van Marks Koivoer, vervalt in ieder geval indien de wederpartij zodanige gedragingen verricht of laat verrichten dat de gegrondheid van de aanspraken van de wederpartij op Marks Koivoer, niet meer behoorlijk kan worden onderzocht.

8.6 Alle aanspraken van de wederpartij op Marks Koivoer, vervallen indien de wederpartij niet binnen één jaar na het bekend worden, althans het bekend behoren te zijn, met het tekortschieten van Marks Koivoer, tot rechtsvervolging of schriftelijke aanmaning overgaat, onverminderd de mogelijkheid van eerder verval of van verjaring overeenkomstig de wet.

8.7 Iedere (gezamenlijke) aansprakelijkheid van Marks Koivoer, en/of degenen voor wie zij krachtens de wet aansprakelijkheid mocht dragen, voor schade, ongeacht in welke vorm en ongeacht uit welken hoofde, is, behoudens in geval van aan Marks Koivoer, toe te rekenen opzet of bewuste roekeloosheid, beperkt tot het bedrag waarvoor in het betreffende geval de toepasselijke verzekering, indien die is afgesloten, dekking biedt, vermeerderd met een eventueel eigen risico. Ingeval de (aansprakelijkheids)verzekeraar, ongeacht de reden daarvan, niet tot uitkering mocht overgaan, is de (gezamenlijke) aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag ad € 25.000,00. In aanvulling op de vorige volzin geldt dat indien de schade verband houdt met door Marks Koivoer, geleverde of anderszins ter beschikking gestelde goederen en/of verrichte diensten, de (gezamenlijke) aansprakelijkheid tevens is beperkt tot de hoogte van de door Marks Koivoer, in rekening gebrachte prijs voor die goederen en/of diensten.

Artikel 9: Reclameren door de wederpartij

9.1 Indien Marks Koivoer, een prestatie verricht, is de wederpartij verplicht terstond zorgvuldig de deugdelijkheid daarvan te controleren. De wederpartij kan op eventuele tekortkomingen van Marks Koivoer, geen beroep (meer) doen, indien de wederpartij niet binnen bekwame tijd nadat hij de gebreken heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken, bij Marks Koivoer, schriftelijk en onder nauwkeurige opgaaf van reden(en) heeft geprotesteerd, ongeacht of Marks Koivoer, door een eventuele overschrijding van deze klachttermijn in haar belangen is geschaad.

9.2 Reclames met betrekking tot facturen van Marks Koivoer, dienen, op straffe van verval van rechten, schriftelijk en onder nauwkeurige opgaaf van reden(en) binnen veertien dagen na factuurdatum te geschieden.

9.3 Op straffe van verval van rechten dient de wederpartij Marks Koivoer, in staat te stellen om ingediende protesten te (laten) onderzoeken. De kosten die het onderzoek naar eventuele tekortkomingen met zich brengt, komen volledig voor rekening van Marks Koivoer, indien de vermeende tekortkoming niet blijkt te bestaan of niet voor rekening van Marks Koivoer, blijkt te komen.

9.4 Bij eventuele geschillen over het gewicht per stuk of over het totaalgewicht van door Marks Koivoer, geleverde goederen, zijn de metingen die met de zijdens Marks Koivoer, gehanteerde (geijkte) weegschaal zijn verricht, doorslaggevend.

9.5 Geringe afwijkingen en verschillen die vallen binnen een, volgens de handelsgebruiken, redelijke tolerantie (zoals ter zake van afmetingen of gewicht), dan wel die eigen zijn aan natuur goederen, kunnen nimmer grond voor reclames opleveren.

9.6 In Geval van een gegronde klacht, dient de wederpartij Marks Koivoer, te allen tijde de mogelijkheid te bieden om binnen een redelijke termijn, zulks ter keuze van Marks Koivoer: de prestatie te herstellen of opnieuw uit te voeren; een vervangende schadevergoeding te betalen, die gemaximeerd is conform het bepaalde in lid 8.7.

9.7 Reclameren kan nimmer een grond vormen voor opschorting van de betalingsverplichtingen en/of overige verplichtingen van de wederpartij.

Artikel 10: Intellectuele en industriële eigendomsrechten en vertrouwelijkheid

10.1 De wederpartij erkent en respecteert alle rechten van intellectuele en/of industriële eigendom van Marks Koivoer, op of met betrekking tot producten, gegevens, documentatiemateriaal en diensten van Marks Koivoer, en zal op geen enkele wijze hier inbreuk op maken.

10.2 De wederpartij zal alle informatie met betrekking tot Marks Koivoer, en/of de bedrijfsactiviteiten van Marks Koivoer, waarvan hij kennis krijgt en waarvan hij het vertrouwelijke en/of concurrentiegevoelige karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden, op geen enkele wijze aan derden openbaren zonder voorafgaande, schriftelijke, uitdrukkelijke toestemming van Marks Koivoer, behalve voor zover openbaarmaking strikt noodzakelijk is voor het uitvoeren van, of het geldend maken van rechten uit, een met Marks Koivoer, gesloten overeenkomst, in welk geval de wederpartij niettemin grote terughoudendheid zal betrachten.

10.3 Marks Koivoer, is gerechtigd de persoonsgegevens/bedrijfsgegevens van de wederpartij op te nemen in een klantenbestand. Daarbij zal Marks Koivoer, de gerechtvaardigde privacybelangen van de wederpartij zo veel mogelijk in acht nemen.

Artikel 11: Geschillen, rente, kosten en boetes

11.1 Telkens als de wederpartij in verzuim is met betrekking tot een betalingsverplichting, is de wederpartij, zonder dat een aanzegging, aanmaning of ingebrekestelling is vereist, aan Marks Koivoer, per maand een rente van 1 % over het openstaande bedrag verschuldigd. Hierbij wordt een nieuw ingetreden maand altijd als een gehele maand berekend. In afwijking van het voorgaande is de wederpartij de wettelijke handelsrente, berekend op de gebruikelijke wijze, verschuldigd over het openstaande bedrag indien dat mocht leiden tot een hoger totaal rentebedrag.

11.2 Telkens als de wederpartij in verzuim is met betrekking tot een betalingsverplichting, is de wederpartij, naast de rente als bedoeld in het vorige lid, aan Marks Koivoer, buitengerechtelijke kosten verschuldigd ter hoogte van 15 % van de openstaande hoofdsom, met een minimum van € 300,00.

11.3 Indien Marks Koivoer, een juridische procedure voert tegen de wederpartij, en de wederpartij in het ongelijk wordt gesteld, is de wederpartij verplicht de volledige proceskosten aan Marks Koivoer, te vergoeden, waaronder maar niet uitsluitend begrepen de volledige door Marks Koivoer, gemaakte kosten ter zake van rechtsbijstand.

11.4 De in lid 11.1 bedoelde rente, de in lid 11.2 bedoelde buitengerechtelijke kosten en de in lid 11.3 bedoelde proceskosten kunnen in een juridische procedure te allen tijde naast elkaar worden gevorderd door Marks Koivoer

11.5 Van elk geschil tussen Marks Koivoer, en de wederpartij is uitsluitend de Nederlandse rechter bevoegd kennis te nemen, en in eerste aanleg uitsluitend de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Marks Koivoer, is gevestigd.

11.6 Indien de wederpartij een of meerdere van de verplichtingen, geboden en/of verboden in de leden 6.2, 6.3, 6.8, 6.9, 10.1 en 10.2 niet of niet volledig naleeft, verbeurt de wederpartij hierdoor aan Marks Koivoer, een direct en zonder dat ingebrekestelling of aankondiging ter zake noodzakelijk is opeisbare boete van€ 22.500,00 ineens per overtreding en € 450,00 per dag dat de betreffende overtreding voortduurt, een en ander onverminderd alle overige rechten van Marks Koivoer, waaronder – maar niet uitsluitend – het recht om schadevergoeding te vorderen en het recht om naleving van de verplichtingen, geboden en/of verboden af te dwingen.

Artikel 12: Toepasselijk recht en varia

12.1 Op deze algemene voorwaarden, op alle overeenkomsten, offertes, aanbiedingen en op alle prestaties en uitingen van welke aard dan ook van Marks Koivoer, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2 Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

12.3 Daar waar in deze algemene voorwaarden een vereiste van schriftelijkheid wordt gesteld, wordt daaronder tevens verstaan: per e-mail of per telefax.

12.4 Daar waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over ‘goederen’ en ‘zaken’, wordt daaronder voor zover de wet dat toelaat mede begrepen: ‘dieren’.

12.5 De wederpartij staat het Marks Koivoer, – zo nodig bij voorbaat – toe, en machtigt – zo nodig bij voorbaat – Marks Koivoer, om bij de overheid en overige derden informatie op te vragen omtrent het factuuradres en het vestigingsadres/woonadres van de wederpartij en omtrent de overeengekomen of overeen te komen plek waar Marks Koivoer, enige prestatie zal verrichten

Marks Koivoer